نكات مهم درباره جراحي پلاستيك بيني

هر روز افراد بسياري با استفاده از عملهاي مختلف زيبايي اعتماد به نفس بيشتري پيدا كرده واز زندگي خود لذت بيشتري مي برند. اين اطلاعات فقط براي آگاهي شما ارائه شده است . بديهي است جزئيات بيشتر و ميزان سودمندي چنين عملي براي شما ، مواردي هستند كه مي توانيد حضوراً با اينجانب مطرح نماييد .

 

از بين تمام اعمال زيبائي ، جراحي پلاستيك بيني كه اصطلاحاً " رينوپلاستي " ناميده مي شود از ويژگي هاي خاصي برخوردار است لذا سعي مي كنم با تفضيل بيشتري مورد بحث قرار گيرد . اين عمل چيزي بيشتر از مهارت جراحي است و در حقيقت تلفيقي از علم وهنر است .

 

خونریزی بینی

خونریزی بینی معمولاً شدت کمی داشته و بدرمانهای عادی جواب میدهند. در موارد ناچیزی نیاز به درمان وجود دارد. تعداد موارد خطرناک خونریزی بینی بسیار کم است. انسیدانس بروز خونریزی بینی در زندگی هر فرد 60% است ولی فقط 10% این خونریزی ها نیازمند درمان پزشکی هستند. در سنین کمتر از 50 سال شیوع خونریزی در مردان بیشتر ولی پس از آن در هر دو جنس به یک نسبت شایع است. در سنین بالاتر خونریزی ها شدیدتر بوده و موارد خونریزی خلفی نیز بالاتر است اما در نوجوانان و جوانان شیوع خونریزی قدامی بیشتر بوده و معمولاً خفیف میباشند.