نوتواني كاهش شنوايي به كمك روشهاي غير جراحي :

در بسياري از افراد مبتلا به كاهش شنوايي ، روشهاي جراحي كارساز نخواهند بود كه بايد از روشهاي غير جراحي جهت نوتواني اين بيماران استفاده نمود.

بيماريهاي عصب فاسيال :

فلج بل :

فلج خودبخودي عصب فاسيال بدون شواهد ساير بيماري ها يا آسيب ها ، فلج ايديوپاتيك بل ناميده مي شود . اين بيماري در هر گروه سني رخ ميدهد

 

تومورهاي گوش خارجي

گاهي اوقات زائده اي پوستي يا پوستي غضروفي در داخل يا جلوي تراگوس مشاهده مي شود . اين زائده از بقاياي اولين دستگاه برانكيال و به منزله لاله فرعي گوش مي باشد .

اوتيت خارجي :

اوتيت خارجي به التهاب لاله گوش و مجراي شنوايي خارجي اطلاق مي شود . علت اين بيماري ممكن است عفونت، درماتيت و يا هر دو باشد . قارچها علت موارد زيادي از عفونت هاي گوش خارجي در مناطق حاره هستند .

تروماهاي گوش خارجي

لاله گوش ممكن است در هنگام نزاع ، تصادفات اتومبيل و يا در ميادين ورزشي بريده شده و يا حتي از سر جدا شود . از آنجايي كه خون رساني به گوش بسيار خوب است ، اين ضايعات را مي توان به خوبي ترميم نمود.