لارنژیت

 

لارنژیت اغلب معادل هورسنس تلقی میشود و به هرگونه درگیری عفونی و غیر عفونی، سیستمیک یا لوکالیزه حنجره اطلاق میشود.

علائم بالین لارنژیت به عامل آن، میزان ادم بافتی ، محلی از حنجره که بطور ویژه درگیر شده و در نهایت به سن بیمار بستگی دارد. بیمار مبتلا با تمامی علائم ذیل یا تعدادی از آنها مراجعه میکند:

دیسفونیا، اودینوفونیا ، دیسفاژی، اودینوفاژی، سرفه ، دیسپنه ، استریدور.

تشخیص بر اساس شرح حال و معاینه حنجره است. گرافی و آزمایش خون و کشت و مونیتور PH  نیز درمواردی برای تشخیص لازم میشود.