شكستگي هاي بيني شايعترين شكستگي هاي فكي - صورتي هستند . گاهي بيني در حين زايمان دچار شكستگي مي شود.

اين شكستگي ها ، اغلب از نوع تركه اي هستند . درمان ساده است . بيني را مي توان تنها با گرفتن نوك آن و كشيدن آن به خط وسط و يا با وارد آوردن فشار بر طرف محدب آن ، به حالت راست درآورد .

در بالغين شكستگي بيني يا در اثر وارد آمدن ضربه به يك طرف بيني ايجاد مي شود كه در اثر آن هر دو استخوان بيني به يك سمت رانده مي شوند ( Cross right) ، يا بعلت وارد آمدن ضربه ازجلو ايجاد مي شود كه در اثر آن استخوانهاي بيني فرو مي روند ( Frontal blow) و يا بعلت ضربه هايي كه موجب تغيير امتداد سپتوم ( با يا بدون شكستگي استخوان بيني ) مي گردند ، ايجاد مي شود . معمولا“ شكستگي هاي بيني همراه شكستگي هاي زايده صعودي استخوان ماگزيلا و يا زايده نازال استخوان فرونتال هستند . در صورت پاره شدن بيني ، ممكن است يك شكستگي مركب ايجاد شود . به هر حال اكثر شكستگي هاي بيني از نوع ساده يا چند قطعه اي است . غالبا“ مخاط داخل بيني پاره شده ، منجر به خونريزي مي شود .

غالبا“ تشخيص شكستگي هاي بيني بعلت وجود اكيموز و تورم پيچيده مي شود. با اين وجود با لمس بيني ممكن است كريپيتاسيون و يا تغيير شكل مشخص شود . اگر چه از شكستگي بيني گرافي تهيه مي شود ، اما اين عكس ها غالبا“ اطلاعات اضافي اندكي به دست مي دهند . به طور كلي راديوگرافي ارزش ناچيزي در درمان شكستگي هاي بيني دارد . با اين وجود در صورتي كه شكستگي بيني با ساير صدمات صورت همراه باشد ، انجام گرافي از سينوس هاي پارانازال و انجام  سي تي اسكن به ويژه در شكستگي زيگوما و لبه تحتاني كاسه چشم اهميت دارد . در غير اينصورت قضاوت باليني بسيار مهمتر است .

هدف از درمان ايجاد يك راه هوايي مطلوب و برگرداندن ظاهر بيني به حالت اول است . در شكستگي هاي طرفي كه شايعترين نوع شكستگي بيني مي باشد ، غالبا“ وارد آوردن فشار با انگشت شست به طرف محدب بيني براي درمان كفايت مي كند . جا انداختن شكستگي هاي فرو رفته از شكستگي هاي طرفي مشكل تر است . عمل جا انداختن بايد تحت بي حسي موضعي يا بي هوشي عمومي انجام شود . دركودكان در تمامي موارد بيهوشي عمومي ضرورت پيدا مي كند . در شكستگي فرو رفته ، براي بالا بردن استخوانهاي بيني از يك بالابرنده بيني ،‌يك فورسپس بزرگ و يا يك هموستات پوشيده شده با لوله لاستيكي استفاده مي شود . در اغلب موارد استخوانهاي جا انداخته شده ، بدون پك كردن و يا گچ گيري در موقعيت خود باقي مي مانند ، البته ممكن است تامپون اندكي براي هموستاز مورد نياز باشد . شكستگي بيني درعرض 5 تا 6 روز بعد از آسيب به آساني قابل درمان است ، اما بعد از گذشت اين مدت جا انداختن ممكن است دشوار باشد.