با سلام

جهت دریافت نوبت ویزیت دکتر ربیعی به آدرس ذیل مراجعه و نوبت ویزیت دریافت کنید

نوبت داده شده به شما ، زمان حضور شما در مطب است و اولویت ویزیت با بیماران عمل شده و یا احیانا اورژانسی به تشخیص پزشک است. لطفا صبور باشید

https://nobat.ir/doctor/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/dr-sohrabrabiei/